Prava sportaša

  • Kako se podnosi zahtjev za nacionalnu sportsku stipendiju?
 
Člankom 80. stavkom 1. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/2022), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine, propisano je kako vrhunski sportaš može ostvariti pravo na nacionalnu sportsku stipendiju nakon što rješenje o kategorizaciji sportaša postane izvršno, i to na rok dok traje rješenje o kategorizaciji.
 
Stavkom 4. toga članka propisano je da o iznosu nacionalne sportske stipendije čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport donosi odluku za svaku kalendarsku godinu.
 
Stavkom 6. toga članka propisano je da će se način dodjele nacionalne sportske stipendije, potrebna dokumentacija, izgled i sadržaj obrazaca te druga pitanja značajna za dodjelu nacionalne sportske stipendije propisati pravilnikom iz članka 77. stavka 9. cit. Zakona.
Pravo na nacionalnu sportsku stipendiju može ostvariti  sportaš koji ima izvršno rješenje o kategorizaciji I., II. ili III. kategorije, a sukladno Pravilniku o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (nn.hr).
 
  • Kako će biti moguće podnijeti zahtjev za pokriće obveznih doprinosa?
 
Člankom 77. stavkom 1. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine, propisano je da vrhunski sportaš I. kategorije ima pravo na uplatu obveznih doprinosa iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Nadalje, stavkom 9. toga članka propisano je da način dodjele prava na obvezne doprinose, potrebnu dokumentaciju te izgled i sadržaj obrazaca propisuje pravilnikom čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport. Sukladno članku 121. stavku 1.
 
Zahtjev za pokriće obveznih doprinosa predaje su sukladno Pravilniku o pokriću obveznih doprinosa, trajnoj novčanoj naknadi, dodjeli nacionalne sportske stipendije i nagradama za sportska ostvarenja (nn.hr).