Poticanje ulaganja u turizmu

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o turizmu (NN 156/23) i Uredbom o poticanju ulaganja (NN 39/24)

CILJEVI POTICANJA ULAGANJA

 • ravnomjeran cjelogodišnji i regionalno odnosno prostorno uravnoteženiji razvoj turizma koji uključuje i razvoj posebnih oblika turizma, kao i unaprjeđenje međunarodne povezanosti Republike Hrvatske odnosno svrha poticanja ulaganja je osiguranje ključnih strateških ciljeva razvoja turizma u smjeru održivosti u Republici Hrvatskoj,
 • društveno i okolišno održivi razvoj turizma kojemu je cilj smanjivanje negativnog utjecaja turizma na okoliš, klimu i prostor,
 • razvoj konkurentnog i inovativnog turizma, uključujući jačanje ljudskih potencijala, povećanje kvalitete smještajnih i ostalih kapaciteta u okviru turističke ponude, kao i diverzifikacija cjelokupne turističke ponude te digitalna transformacija turizma,
 • povećanje otpornosti djelatnostima u turizmu na vanjske utjecaje.

VRSTE POTPORA I INSTRUMENTI DODJELE POTPORA

Regionalne:

 • Umanjena stopa poreza na dobit
 • Umanjena naknada za raspolaganje neaktivnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

Potpore za zaštitu okoliša - Nabava čistih plovila s nultim emisijama za prilagodbu plovila:

 • Umanjena stopa poreza na dobit

REGIONALNE POTPORE

 • Korisnici potpore: pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obveznici poreza na dobit i koje obavljaju djelatnosti u turizmu prema klasifikaciji NACE Rev 2:
  • oznake 55 NKD: Smještaj
  • oznake 56 NKD: Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića
  • oznake 79 NKD: Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
  • oznake 93 NKD: Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
 • Najviši godišnji iznos državne potpore ne može biti veći od 7.000.000,00 EUR
 • Prihvatljivi troškovi uključuju troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
 • Korisnik potpore mora osigurati minimalno 25% prihvatljivih troškova ulaganja iz vlastitih izvora ili vanjskog financiranja

Umanjenje stope poreza na dobit
 
 • Potpora u obliku umanjene stope poreza na dobit dodjeljuje se pod uvjetom operativnog turističkog poslovanja tijekom minimalno šest mjeseci godišnje.
 • Potpora se dodjeljuje za različite projekte u turističkom sektoru, uključujući smještajne objekte, obnovu kulturno-povijesne baštine, zdravstveni turizam te razvoj turističke infrastrukture.
 • Prihvatljivi troškovi uključuju troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
 • Stopa poreza na dobit može se umanjiti za 50%, 75% ili 100%, ovisno o iznosu ulaganja i broju novih radnih mjesta.
   
Iznos investicije (€ mil.) Broj novozaposlenih Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine) Umanjenje stope poreza na dobit Razdoblje korištenja (godine)
od 150.000,00 eura do 1.000.000,00 eura 5 ili 3 uz značajan doprinos okolišnom cilju* 3 (SME), 5 (veliki) 50% 10
od najmanje 1.000.000,00 eura do 3.000.000,00 eura 10 ili 6 uz značajan doprinos okolišnom cilju* 3 (SME), 5 (veliki) 75% 10
u iznosu većem od 3.000.000,00 eura 15 ili 10 uz značajan doprinos okolišnom cilju* 3 (SME), 5 (veliki) 100% 10
 

*Doprinos okolišnom cilju u smislu ove Uredbe znači:

 • U slučaju rekonstrukcije, smanjenja projektirane godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m2・a)) od najmanje 30% u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta ili 30% smanjenje emisije stakleničkih plinova (izraženo kao CO2 t/godina).
 • U slučaju novogradnje, projektirana godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine grijanog dijela zgrade (Eprim kWh/(m2・a)) na temelju koje se utvrđuje energetska učinkovitost zgrade od trenutka izgradnje treba biti najmanje za 10% niža od praga utvrđenog za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB).

Umanjena naknada za raspolaganje neaktivnom imovinom

 • Potpora se dodjeljuje za aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske putem umanjenja naknade za raspolaganje.
 • Umanjenje se odnosi na početna ulaganja u materijalnu imovinu, pri čemu je minimalna vrijednost ulaganja 3.000.000,00 eura, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta unutar tri godine od početka ulaganja.
 • Potpora se dodjeljuje za projekte u turizmu, sportsku infrastrukturu te zabavne i tematske parkove.
 • Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju ulaganja u materijalnu imovinu.
 • Projekt mora biti u skladu s važećim prostornim planovima i propisima.
 • Korisnik potpore mora dokazati pravo sklapanja ugovora o raspolaganju s nadležnim tijelom.
 • Obveza korisnika je ulaganje u neaktivnu imovinu u visini od najmanje 50% procijenjene tržišne vrijednosti.

Maksimalni intenzitet potpore regionalnih potpora

 • određen je kartom regionalnih potpora.
 • Može se uvećati za 10 postotnih bodova za srednje poduzetnike te za 20 postotnih bodova za male i mikropoduzetnike.
 • Maksimalni intenzitet potpore ne smije prelaziti gornju granicu dopuštenog intenziteta utvrđenog kartom regionalnih potpora u dotičnom potpomognutom području.
 • Ako se ulaganje provodi u više potpomognutih područja, primjenjuje se maksimalni intenzitet potpore koji je niži među tim područjima.

POTPORE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA - za ulaganje u nabavu čistih plovila ili plovila s nultim emisijama i prilagodbu plovila

 • Korisnici potpore su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obveznici poreza na dobit i koje obavljaju djelatnosti u turizmu oznake NKD 77.34 - iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • Potpore se dodjeljuju za nabavu ili najam čistih plovila ili plovila s nultim emisijama te prilagodbu plovila radi kvalifikacije kao čista ili nultoemisijska plovila.
 • Trajanje najma je minimalno 12 mjeseci.

Prihvatljivi troškovi

 • Izračunavaju se kao razlika između troškova ulaganja u kupnju čistog plovila ili plovila s nultim emisijama i troškova ulaganja u kupnju plovila iste kategorije koje je u skladu s promjenjivim normama Unije koje su već na snazi i koje bi bilo nabavljeno bez potpore
 • ulaganja koja se sastoje od najma čistih plovila ili plovila s nultim emisijama su dodatni troškovi najma čistog plovila ili plovila s nultim emisijama, a izračunavaju se kao razlika između neto sadašnje vrijednosti najma čistog plovila ili plovila s nultim emisijama i neto sadašnje vrijednosti najma plovila iste kategorije koje je u skladu s primjenjivim normama Unije koje su već na snazi i koje bi bilo unajmljeno bez potpore
 • ulaganja koja se sastoje od prilagodbe plovila koja plovilima omogućuje da se kvalificiraju kao čista plovila ili plovila s nultim emisijama su troškovi ulaganja u prilagodbu

Umanjenje stope poreza na dobit

 • Stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% za ulaganja od najmanje 100.000,00 eura do 5.000.000,00 eura.
 • Razdoblje umanjenja stope poreza na dobit traje do deset godina od početka ulaganja.
 • Umanjenje stope poreza na dobit izračunava se na temelju razlike između poreza na dobit prema propisima i poreza na dobit prema ovoj Uredbi, uz poštivanje maksimalnog intenziteta potpore.

Maksimalni intenzitet potpore

 • Maksimalni intenzitet potpore za ulaganja iz Članka 20 ne smije premašiti 20% prihvatljivih troškova.
 • Intenzitet potpore može se povećati:
  • Za 10 postotnih bodova za plovila s nultim emisijama.
  • Za 20 postotnih bodova za srednja poduzeća.
  • Za 30 postotnih bodova za mala poduzeća.

ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE

 • Korisnici podnose Ministarstvu zahtjev za dodjelu potpore prije početka radova na projektu ulaganja
 • Ministarstvo donosi Odluku o dodjeli potpore na temelju urednog zahtjeva, kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore
 • Oblik i sadržaj zahtjeva za potporu poduzetnicima definirani su u članku 30. Uredbe

kontakt: uredba-potpore@mints.hr