Zakon o turističkoj inspekciji

>> Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)

Provedbeni propisi:

  • Pravilnik o iskaznici i znački turističkog inspektora (NN 45/14)
  • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (NN 45/14)
  • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem  (NN 45/14)