Zaštita osobnih podataka

Temeljem članka 52. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj: 66/19) i članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju  izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), ministrica turizma i sporta donijela je dana 30. rujna 2022. godine Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Ministarstvo turizma i sporta
Prisavlje 14
10000 Zagreb
telefon: 01 6161-349
e-mail: osobni.podaci@mints.hr