Registar profesionalnih sportskih klubova

Profesionalni sportski klub obvezno se upisuje u Registar profesionalnih sportskih klubova koji vodi Ministarstvo turizma i sporta. Registar je javan. Svatko ima pravo uvida u podatke upisane u Registru. Pristup Registru je u strojno čitljivom formatu. Registar sadrži: redni broj, naziv kluba, adresu, ovlaštene osoba, registarski broj upisa i datum upisa u Registar. Ministarstvo turizma i sporta na pisano traženje izdaje ovjereni izvadak.

Klubovi upisani u Registar:

O upisu u Registar donosi se rješenje u roku od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za upis.

Ako nakon upisa u Registar profesionalnih sportskih klubova profesionalni sportski klub prestane ispunjavati uvjete iz članka 24. stavka 1. Zakona o sportu, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta donijet će rješenje o brisanju iz Registra.

Klubovi brisani iz Registra:

Naputak za ispunjavanje zahtjeva za izvadak/upis/upis promjena u Registar profesionalnih sportskih klubova

Uz obrazac zahtjeva za izvadak/upis/upis promjena u Registar, sportski klub prilaže:

  • izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (za sportski klub - udrugu za natjecanje), odnosno izvadak iz Sudskog registra (za sportsko dioničko društvo);
  • podatke o članovima nadzornog odbora i članovima uprave sportskoga dioničkog društva (ime, prezime, OIB, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata);
  • podatke o članovima tijela sportskog kluba - udruge za natjecanje (ime, prezime, OIB,  funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata);
  • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 24. stavka 1. Zakona o sportu.

Navedeni prilozi ne mogu biti stariji od deset dana od dana kada su zaprimljeni u Ministarstvo turizma i sporta i podnose se u izvorniku, prijepisu ili ovjerenoj preslici.

Ispunjeni zahtjev potrebno je uz sve potrebne priloge poslati na adresu:

Ministarstvo turizma i sporta
(Registar profesionalnih sportskih klubova)
Savska cesta 28/I
10000 Zagreb