Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove

Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove (u nastavku: Povjerenstvo) osnovano je kao stručno tijelo čija je zadaća praćenje obavljanja djelatnosti profesionalnih sportskih klubova. Povjerenstvo ima sedam članova imenovanih na razdoblje od četiri godine, i to dva promjenjiva člana na prijedlog nacionalnoga sportskog saveza čiji je član profesionalni sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti, jednoga stalnog člana na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora te četiri stalna člana iz reda istaknutih stručnjaka u području sporta i sportaša.

Povjerenstvo svoje odluke donosi većinom od najmanje pet glasova, a djelokrug i način rada Povjerenstva propisan je Pravilnikom o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove (Narodne novine, broj 11/07).

Povjerenstvo osobito obavlja sljedeće poslove:

 • vodi evidenciju o dokumentaciji koju su mu dužni slati profesionalni sportski klubovi te prima obavijesti o važnim poslovnim događajima za sportsko dioničko društvo (s.d.d.)
 • daje suglasnost na izbor revizora koji treba utvrditi jesu li u sportskom klubu - udruzi za natjecanje ostvareni uvjeti za pokretanje stečajnog postupka, u skladu s posebnim propisima, odnosno uvjeti za obvezno preoblikovanje u s.d.d.
 • daje prethodnu suglasnost na rješenje kojim se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za obvezno preoblikovanje u s.d.d. te predlaže stečajni postupak sportskog kluba - udruge za natjecanje, ako isti ne provede postupak preoblikovanja tj. ako preoblikovanje nije uspjelo
 • daje suglasnost na elaborat o preoblikovanju te utvrđuje početni iznos temeljnog kapitala s.d.d.-a
 • vodi evidenciju o imateljima dionica u s.d.d.-u, prima obavijesti o stjecanju dionica na koje otpada 5% temeljnog kapitala društva, daje suglasnost na stjecanje dionica na koje otpada više od 25% temeljnog kapitala u s.d.d.-u, imenuje osobu povjerenika koji ostvaruje prava iz dionica stečenih suprotno odredbama Zakona o sportu
 • daje mišljenje o tome jesu li ispunjeni razlozi zbog kojih neka osoba ne može biti član uprave ili nadzornog odbora s.d.d.-a, a osobito o tome bi li zbog svog djelovanja osoba mogla neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu.

Profesionalni sportski klub obvezan je jednom godišnje Povjerenstvu podnositi:

 1. račun dobiti i gubitka
 2. izvješće o registriranim igračima seniorske momčadi,
 3. izvješće o članovima kluba i članovima tijela kluba,
 4. plan poslovanja u idućoj poslovnoj godini,
 5. godišnje financijsko izvješće i
 6. revizorsko izvješće.

Sportsko dioničko društvo (s.d.d.) mora redovito i bez odgađanja Povjerenstvu slati obavijesti i o:

 • ugovorima koje s.d.d. sklapa s članovima uprave i nadzornog odbora s.d.d.-a, osim ugovora o obavljanju poslova članova uprave odnosno nadzornog odbora za s.d.d.
 • ugovorima koje s.d.d. sklapa s dioničarima s.d.d.-a koji drže najmanje 5% dionica s.d.d.-a
 • ugovorima koje s.d.d. sklapa s drugim osobama čije djelovanje može imati utjecaj na obavljanje djelatnosti s.d.d.-a.

Kontakt:

Ministarstvo turizma i sporta
Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove
Savska cesta 28/1
10 000 Zagreb
tel.: + 385 1 604 2961
e-pošta: natasa.muzdalo@mints.hr