SAŽETAK KAPACITETA  U KATEGORIZIRANIM MARINAMA
- po županijama
(stanje na dan 31. ožujka 2003.)

ŽUPANIJA    KATEGORIJA Broj
marina
Broj vezova
U moru Suhi Ukupno

I

       
ISTARSKA 2 730 170 900
PRIMORSKO-GORANSKA 1 304 50 354
ŠIBENSKO-KNINSKA 1 350 70 420

II

       
ISTARSKA 6 1.757 360 2.117
PRIMORSKO-GORANSKA 4 1.259 410 1.669
ZADARSKA 4 1.895 780 2.675
ŠIBENSKO-KNINSKA 3 740 260 1.000
SPLITSKO-DALMATINSKA 5 959 230 1.189
DUBROVAČKO-NERETVANSKA 2 535 200 735

III

       
ISTARSKA 2 360 - 360
PRIMORSKO-GORANSKA 3 287 140 427
ZADARSKA 1 58 50 108
ŠIBENSKO-KNINSKA 4 890 250 1.140
U K U P N O 38 10.124 2.970 13.094

 

SAŽETAK KAPACITETA  U KATEGORIZIRANIM MARINAMA
- po kategoriji
(stanje na dan 31. ožujka 2003.)

KATEGORIJA Broj
marina
Broj vezova
U moru Suhi Ukupno
I 4 1,384 290 1,674
II 24 7,145 2,240 9,385
III 10 1,525 440 2,035
U K U P N O

38

10.124 2.970 13.094